ලා දම් අහසට පායන උදවිය ..

2013년 4월 13일 토요일

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.....


 ලබන්නාවූ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද මගේ බ්ලොග් ලොවේ යහළු යෙහෙලියන්  හැමටම  වාසනාවන්ත සුබම සුභ නව වසරක් වේවා කියා පතනවා ...!